top of page

Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa selostetaan, kuinka Mari Laatu Kotisiivous Oy (3100663-2) käsittelee henkilötietoja, mitä henkilötietoja yritys kerää, mihin tarkoituksiin tietoja käytetään ja mille tahoille tietoja voidaan luovuttaa sekä miten rekisteröity voi vaikuttaa käsittelyyn. Tämä tietosuojaseloste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste.

Pidätämme oikeuden tietosuojaselosteen muutoksiin ja päivityksiin. Viimeisin versio on julkaistu 6.3.2024
 

Yhteystiedot

Rekisterinpitäjä

Yritys: Mari Laatu Kotisiivous Oy (3100663-2)

Yhteyshenkilö tai tietosuojavastaava

Sander Turba

info.marilaatu@gmail.com

 

Henkilötietojen käsittely ja tarkoitus
 

2.1. Henkilötietojen käsittelyn peruste

 • Käsittelemme henkilötietojasi aina laillisesti, oikeudenmukaisesti ja läpinäkyvästi. Keräämme ja käsittelemme sinua koskevia tietoja vain, jos meillä on siihen laillinen perusta.

 • Henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteisiin velvoitteisiin. Keräämme ja käytämme tietojasi vain, jos: 

 • olet antanut meille luvan käyttää tietoja tiettyä tarkoitusta varten; 

 • se on tarpeen sopimuksen täyttämiseksi, jonka osapuoli olet, tai tiettyjen toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi ennen sopimuksen tekemistä

 • se täyttää oikeutetun edun (jota tietosuojaetusi eivät syrjäytä), kuten väärinkäytösten selvittäminen taikka laillisten oikeuksiemme tai etujemme suojaus tai

 • se on tarpeen lakisääteisten velvoitteiden noudattamista varten.
   

 • Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

3.1. Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin

 • Rekrytointiin,

 • Työsuhteita varten,

 • Asiakassuhteita varten,

 • Asiakaspalvelua varten,

 • Asiakasviestintää varten,

 • Asiakas suhteiden ylläpitoa varten,

 • Sopimussuhteita varten,

 • Markkinointitarkoituksiin,

 • Markkinoinnin kohdentamiseen asiakkaille ja potentiaalisille asiakkaille,

 • Tutkimuksia varten,

 • Tuotteiden ja/tai palveluiden varauksia ja tilauksia varten,

 • Palveluiden/tuotteiden tuottamista, ylläpitoa, kehittämistä ja laadunvarmistusta varten,

 • Turvallisuuden varmistamista ja väärinkäytösten estämistä sekä selvittämistä varten,

 • Riskienhallintaa ja väärinkäytösten estämistä varten sekä

 • Lakisääteisten velvollisuuksien hoitamista varten.

3.2. Henkilötietoja kerätään 

 • Henkilöltä tai yritykseltä itseltään, joka tietoja luovuttaa.

3.3. Yritys käsittelee seuraavia tietoja

 • Henkilön tai yrityksen tietoja

 • Yhteystietoja

 • Laskutus- tai maksutietoja

 • Asiakassuhteen liittyviä tietoja

 • Sopimustietoja

 • Asiakaspalautteita

 • Yhteydenottoja ja yhteydenpitoja

 • Reklamaatioita 

 • Markkinointiin liittyviä suostumuksia

 • Verkkokäyttäytymiseen liittyviä tietoja

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto
 

4.1. Noudatamme tietojen säilytyksessä ja käsittelyssä huolellisuutta ja turvaamme tietoturvallisuuden palomuurein, salasanoin ja erilaisin yleisesti hyväksytyin teknisin menetelmin. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Tietojen tallennus ja käsittely tapahtuu turvalliseksi tunnettujen palveluntarjoajien kautta. Tietoja suojataan tarkkaan rajatuilla pääsyoikeuksilla ja niitä käsitellään vain siinä tarkoituksessa, jota varten ne on kerätty. Kaikkia henkilötietoja käsitellään luottamuksella.

4.2 Emme lähtökohtaisesti luovuta tai siirrä tietoja kolmansille, ellei siihen ole erikseen annettu suostumusta. Poikkeuksena voi olla lainsäädäntöön tai viranomaisvelvoitteeseen liittyvä velvoite, jonka lainmukaisuus tutkitaan aina tapauskohtaisesti. Poikkeuksena voi myös olla tietojen luovutus perustuen palveluntarjoajan tai alihankkijoiden kanssa tehtyyn sopimussuhteeseen, jotka voivat käsitellä tietoja palvelun suorittamiseksi. Näissä tapauksissa henkilötietojen asianmukainen ja lainmukainen käsittely on varmistettu sopimuksin ja tarvittaessa salassapitosopimuksin 

4.3 Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Emme myöskään siirrä tietojasi EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
 

Henkilötietojen säilytys 

5.1 Henkilötietoja säilytetään vain tarpeellisen ajan, yleensä vain asiakassuhteen keston ajan. Säilytysajan päättymisen jälkeen tiedot poistetaan. Tiedot voidaan poistaa myös asiakkaan omasta pyynnöstä suhteen päättymisen jälkeen. Pidätämme oikeuden ilmoittaa erikseen joko lyhyemmästä tai pidemmästä säilytysajasta.

5.2 Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai automaattiseen päätöksentekoon.
 

Rekisteröidyn oikeudet

6.1. Rekisteröidyllä on oikeus saada omat tietonsa ja tarkastaa ne. Hän voi pyytää tietojen toimittamista kirjallisesti tai sähköisesti.

6.2 Tietojen korjaus ja poistaminen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan tiedon korjaamista sekä pyytää tietojensa poistamista.

6.3. Tietojen tarkastaminen

Rekisterinpitäjä huolehtii aktiivisesti virheellisten, tarpeettomien, puutteellisten tai vanhentuneiden henkilötietojen poistamisesta, korjaamisesta ja täydentämisestä käsittelyn tarkoituksen kannalta.

6.4. Tietojen siirto 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle. Hän voi myös pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tietyissä tilanteissa.

6.5. Tietojen käytön vastustaminen

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojensa käyttöä tietyissä tarkoituksissa. Hän voi kieltää tietojensa luovuttamisen ja käsittelyn suoramarkkinointia varten.

6.6. Suostumuksen peruuttaminen

Jos henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa. Tämä ei vaikuta aiemmin suoritettuun käsittelyyn.

6.7. Rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt

Kaikki rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt tehdään sähköisesti ja osoitetaan tietosuojavastaavalle. Henkilöllisyys varmennetaan ennen tietojen toimittamista. Pyynnöt käsitellään kohtuullisessa ajassa, mahdollisimman pian pyynnön esittämisestä ja henkilöllisyyden varmentamisesta. Jos pyyntöön ei voida suostua, siitä ilmoitetaan rekisteröidylle kirjallisesti.

bottom of page